ПОЛИТИКА ЗАШТИТЕ ПРИВАТНОСТИ

за посетиоце сајта

 Београд, децембар 2019. године

На основу Закона о заштити података о личности („Сл. гласник РС“, бр. 87/2018) и члана 23 и Оснивачког акта, директор привредног друштва Предшколске установа “СРЕЋИЦА”, 12.12 2019. године доноси

 

ПОЛИТИКУ ЗАШТИТЕ ПРИВАТНОСТИ

Ко смо ми

Предшколска установа “СРЕЋИЦА”, ул. Матице Српске број 10, Београд – Звездара, које заступа директор Александра Митровић (у даљем тексту Установа).

У ПУ „СРЕЋИЦА“ посвећени смо заштити и чувању Ваше приватности током посете нашег сајта или електронске комуникације са нама.

Наша Политика заштите приватности је осмишљена како бисте били обавештени о нашој пракси у вези са прикупљањем, коришћењем и откривањем података које доставите приликом приступања интернет сајту https://srecica.net/  и током комуникације са нама.

 

Молимо Вас, да је пажљиво прочитате и упознате се правилима исте, јер било какво коришћење ових интернет страница подразумева Ваше прихватање услова наведених у овом документу, а како Установа, као руковалац података о личности, сматра да је поверење лица која су нам, у складу са чланом 4. став 1. Тачка (1) Закона о заштити података о личности ‘’Службени гласник РС’’, бр. 87 од 13. новембра 2018.) (у даљем тексту: Закон) уступила своје податке о личности (у даљем тексту: корисници) посредством интернет презентације на адреси: https://srecica.net/,  https://srecica2.rs  (у даљем тексту: сајт) од изузетне важности и представља једно од фундаменталних етичких вредности пословања Установе. У том смислу, Установа је предузело неопходне мере и радње, у складу са Законом, како би заштитило и обезбедило приватност уступљених података о личности, а што ће бити представљено у наставку текста овог акта, у складу са чланом 23. Закона.

 

 Врсте података о личности које прикупљамо

 

Установа од корисника сајта прикупља и обрађује следеће податке:

  • Идентификационе податке: име, презиме и адресу електронске поште (у даљем тексту: подаци о личности);
  • Податке о пријављивању на сајт и понашање корисника (Колачићи).

 

Сврха обраде ваших података и правни основ

 

Подаци о личности корисника се обрађују искључиво уз њихов изричито дат пристанак, у складу са чл. 15. Закона. Захтев за давање пристанка је представљен на начин на којим се издваја од других питања, у разумљивом и лако доступном облику, као и уз употребу јасних и једноставних речи.

 

Податке прикупљамо искључиво ради реализовања сарадње са вама као нашим корисницима, а наведени подаци представљају минимум информација који нам је у ове сврхе неопходан.

 

ПУ „СРЕЋИЦА“ податке о личности обрађује на основу Закона о заштити података о личности (“Службени гласник РС”, бр. 87/2018 од 13. 11. 2018. године).

 

Корисници уступају своје податке о личности уношењем истих у контакт форму која је доступна на сајту, затим приликом представљања запослених (као и на други начин ангажованих) лица, клијената и партнера као референце у одељцима сајта, које носе назив Контакт и приликом коришћења, односно прегледа сајта посредством Cookies (у даљем тексту: Колачића).

 

Установа прикупља и обрађује податке о личности корисника искључиво у сврху комуникације, односно остваривања и одржавања контакта са лицима заинтересованим за одређену врсту пословне сарадње са Установом, а што може да се односи посебно (али не искључиво) на упите лица за праксу и запослење, затим на позив да се учини понуда за једну од услуга коју Установа пружа, али и у сврху представљања лица на које се подаци односе као чланове тима, као и у оквиру пружања предшколских васпитних и образовних услуга, односно као клијенте и/или партнере, као и на сваки други вид пословне комуникације.

 

Остваривање и одржавање комуникације подразумева двосмерно комуницирање са лицима из претходног овог члана, што се односи на обавештавање тих лица, пре свега, о њиховим правима у складу са Законом, али и о свим другим релевантним питањима која се односе на пословну сарадњу коју желе да остваре, или коју су остварили са Установом.

 

Лица која су дала пристанак на могућност да буду контактирани од стране Установе у вези са одређеним обликом пословне сарадње, као и у другим случајевима из члана 2 и 4 овог акта, могу у сваком тренутку да повуку тај пристанак у складу са чл. 15, став 3. Закона, што ће резултирати обуставом обраде података о личности лица на које се ти подаци односе.

 

Корисници  података

 

ПУ „СРЕЋИЦА“ не прослеђује, не продаје, не изнајмљује ваше податке о личности, а ваши лични подаци неће бити саопштавани нити трансферовани трећим странама, било да су то физичка или правна лица, и неће бити прослеђени на било који други начин или у било којој форми.

Ваши лични подаци ће бити доступни само особљу задуженом за обраду података у Установи. У односу на њихове дужности, то особље ће можда морати да обради такве податке да би извршило ваше захтеве.

 

 Заштита и чување података

Подаци који су нам достављени чувају се у безбедним базама коришћењем вишеструке напредне сигурносне технологије за заштиту података од промене, губитка и неовлашћеног приступа (ваши лични подаци се задржавају на серверима који се налазе у просторијама с ограниченим приступом и подлежу контроли).

Пренос информација путем Интернета није у потпуности безбедан тако да не можемо да гарантујемо безбедност података који су нам достављени електронским путем тако да пренос ових података представља Ваш лични ризик.

Предузећемо све разумне кораке да обезбедимо да се са Вашим подацима поступа на безбедан начин и у складу са овом Политиком заштите приватности.

 

Установа штити ваше податке приликом комуникације користећи ССЛ безбедносни сертификат којим се сав пренос података енкриптује и банере за управљање колачићима.

 

Подаци о личности корисника ће се чувати, пре свега, како би се испунила сврха њихове обраде, у складу са чл. 5, став 1, тач. (5) Закона, односно све док постоји потреба за комуникацијом са корисницима. Након истека периода чувања, подаци о личности ће бити обрисани.

 

Аутоматизовано доношење одлука и профилисање

ПУ „СРЕЋИЦА“ не врши аутоматизовано доношење одлука и профилисање.

 

Права лица на која се подаци односе

 

Лица на које се подаци односе имају право на транспарентност начина остваривања својих права у складу са чланом 21. Закона, а што се односи пре свега на право тог лица да му буду пружене све информације из чл. 23. и чл. 24 Закона, односно информације у вези са остваривањем права из члана 26., чл. 29. до 31., члана 33., чл. 36. до 38. и чл. 53. Закона, на сажет, транспарентан, разумљив и лако доступан начин, коришћењем јасних и једноставних речи. Те информације ће бити пружене у писаном и другом облику, укључујући електронски облик, ако је то погодно. Ако лице на које се подаци односе то захтева, информације се могу пружити усмено у складу са чланом 21. став 1. Закона.

 

Права лица на које се подаци односе из члана 21. су истовремено детерминисана обавезама руковаоца података о личности и информације о тим правима се могу пружити у комбинацији са стандардизованим иконама приказаним у електронском облику како би се, на лако видљив, разумљив и јасно уочљив начин, обезбедио сврсисходан увид у намеравану обраду, у складу са Законом.

Ви можете у било које време остварити права утврђена “Законом о заштити података о личности“ тј:

 

  1. Право на приступ:

Лице на које се подаци односе има право да од руковаоца захтева информацију о томе да ли обрађује његове податке о личности, приступ тим подацима, као и друге информације, у складу са Законом.

 

  1. Право на исправку и допуну:

Лице на које се подаци односе има право да се његови нетачни подаци о личности без непотребног одлагања исправе. У зависности од сврхе обраде, лице на које се подаци односе има право да своје непотпуне податке о личности допуни, што укључује и давање додатне изјаве.

 

  1. Право на брисање података о личности:

Лице на које се подаци односе има право да се његови подаци о личности избришу од стране руковаоца, а исти је дужан да без непотребног одлагања те податке избрише у одређеним законом предвиђеним случајевима.

 

  1. Право на ограничење обраде:

Лице на које се подаци односе има право да се обрада његових података о личности ограничи од стране руковаоца ако је испуњен алтернативно један од Законом предвиђених случајева из члана 31. став 1.

 

  1. Право лица на које се подаци односе да буде обавештен у вези са исправком или брисањем података, као и ограничењем обраде:

Руковалац је дужан да обавести све примаоце којима су подаци откривени о свакој исправци или брисању података о личности или ограничењу њихове обраде (осим ако је то немогуће или захтева прекомеран утрошак времена и средстава). Руковалац је исто дужан да лице на које се подаци односе, на његов захтев, информише о свим примаоцима којима су подаци о личности откривени.

 

  1. Право на преносивост податка:

Лице на које се подаци односе има право да његове податке о личности, које је претходно доставило руковаоцу прими од њега у структурисаном, уобичајено коришћеном и електронски читљивом облику и има право да ове податке пренесе другом руковаоцу без ометања од стране руковаоца којем су ти подаци били достављени, уз испуњавање законом прописаних услова. Ово право обухвата и право лица да његови подаци о личности буду непосредно пренети другом руковаоцу од стране руковаоца којем су ови подаци претходно достављени, ако је то технички изводљиво.

 

  1. Право на приговор и аутоматизовано доношење појединачних одлука:

Ако сматра да је то оправдано у односу на посебну ситуацију у којој се налази, лице на које се подаци односе има право да у сваком тренутку поднесе руковаоцу приговор на обраду његових података о личности, што се односи и на профилисање, а руковалац је дужан да прекине са обрадом података о лицу које је поднело приговор, осим ако је предочио да постоје законски разлози за обраду који претежу над интересима, правима или слободама лица на које се подаци односе или су у вези са подношењем, остваривањем или одбраном правног захтева.

 

  1. Аутоматизовано доношење појединачних одлука и профилисање:

Лице на које се подаци односе има право да се на њега не примењује одлука донета искључиво на основу аутоматизоване обраде укључујући профилисање, ако се том одлуком производе правне последице по то лице или та одлука значајно утиче на његов положај.

 

ПУ „СРЕЋИЦА“ ће одговорити на све Ваше оправдане захтеве и где буду примењиви извршиће корекцију, измену или брисање ваших личних података.

 

Права можете остварити контактирањем ПУ „СРЕЋИЦА“ на следеће начине:

Е-маил: srecica.vrtic@gmail.com , srecica2@sbb.rs

Телефон: +38163 371 977

Лице  за заштиту података о личности:  Вељковић Слободан

 

 Примаоци података о личности

 

Подаци о личности неће бити откривени ником изван организације Установе. Приступ тим подацима ће имати само лице које је, у оквиру Установе, задужено да одговара на упите са сајта, као и лице или лица која учествују у процесу одлучивања како ће се поступати са тим упитима.

 

 Надлежни орган

 

Надлежни орган за заштиту података о личности је Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Републике Србије. Органу се можете обратити на адреси Булевар краља Александра 15, 11000 Београд, Република Србија, мејлом на office@poverenik.rs  или телефоном на +381 11 3408 900.

 

Ова Политику заштите приватности се ажурира периодично. Податке о последњим изменама пронаћи ће те на првој  страни ове политике.

 

Београд, 12.12.2019. године